S:ta Eugenias katastrof- och utvecklingskonto

Plusgiro:       479 16 67-1

Swish:            123 105 1507, ange ”Katastrofkontot”

Hjälp till utsatta människor 

 

 

S:ta Eugenia församlings katastrof- och utvecklingskonto inrättades 1983 av dåvarande kyrkoherden pater Peter Hornung och är församlingens biståndsorgan för hjälp till utsatta människor. Kontot kan enligt sina stadgar förmedla humanitärt bistånd vid akuta nödsituationer runt om i världen och lämna stöd till mer långsiktiga internationella utvecklingsprojekt.

Syftet med verksamheten är dels att hjälpa människor i akut nöd, dels att bidra till att människor själva ska kunna förbättra sin situation och därigenom på sikt skapa sig ett människovärdigt liv. Grunden för verksamheten är Kristi uppmaning att visa omtanke, gemenskap och ge socialt och andligt stöd till våra medmänniskor.

Det internationella engagemanget har sin bakgrund i Guds ord om att varje människa är helig och att människovärdet är okränkbart. Alla människor, var de än befinner sig, har rätt till sina mänskliga rättigheter. De är rättighetsbärare och inte ett behövande objekt för någon annans godhet. Detta innebär att vi ska engagera oss i att rädda liv och lindra nöd och att bidra till att upprätthålla individens mänskliga värdighet.

Viktiga kanaler för att nå ut till utsatta människor är katolska kyrkans olika hjälporgan, såsom Jesuiternas Flyktingverksamhet (JRS) och Caritas samt enskilda katolska församlingar på olika håll i världen.

Den slutliga mottagaren av stödet – den enskilda människa som får hjälp genom stödet – behöver inte vara katolik eller ens kristen. Stödet bör, när det når den utsatta individen, ses som ett stöd lämnat till en behövande ur Kristi hjälpande hand.

Under senare år har stöd kunnat förmedlas för en rad ändamål i länder som drabbats av krig eller naturkatastrofer, eller där människor av andra skäl är särskilt utsatta, exempelvis;

JRS projekt Ankawa, i norra Irak:

– nödhjälp, socialt stöd och skolutbildning för internflyktingar

JRS projekt Myanmar/Burma:

– skolutbildning för internflyktingar

Projekt Elijah, Rumänien:

– utbildning m.m. för romer

Caritas Sverige:

– stöd till kvinnor utsatta för människohandel

Jesuiterna i Peru

– hjälp till översvämningsoffer

Därutöver har stöd lämnats till ett antal mindre projekt i bl.a. Afrika. Ofta har det gällt skolutbildning för barn och ungdomar som befinner sig i en ogynnsam eller diskriminerande situation.

Kollekterna i församlingens mässor under Påsk, Eugeniadagen i september och Jul går till Katastrofkontot. Det gör även kollekterna vid barnens Första heliga kommunion och vid Ungdomskonfirmationen.

Under senare år har årligen drygt 400 000 kr samlats in till kontot, pengar som i sin tur gått till stöd för utsatta människor runt om i världen, utan administrativa kostnader.

Katastrofkontot styrs av dess stadgar. Det leds av en styrelse, vars ledamöter förordnas av församlingens pastoralråd. Styrelsen sammanträder tre-fyra gånger per termin.

Om du vill vara med och hjälpa till i Katastrof- och utvecklingskontot kan du gärna kontakta någon av prästerna, pastorsexpeditionen eller undertecknad ordförande i Katastrofkontot.

Johan Appelberg

 

Verksamhetsberättelse för S:ta Eugenias Katastrof-och utvecklingskonto 2016:

Verksamhets-berättelse 2017