Swish: 123 105 1507                                             
Ange ”Katastrofkontot”

Plusgiro: 479 16 67-1

Hjälp till utsatta människor

Kristus kallar oss till att älska varandra så som han själv har älskat oss (Joh 15:12).
Det rör sig härvidlag inte bara om vackra tankar eller varma känslor.
Som kristna är vi kallade att gå utanför oss själva för att se och besvara vår nästas behov.
I vår församling tar sig kärleksbudet uttryck på en rad olika sätt genom en mängd verksamheter.

Ett konkret exempel på detta är den verksamhet för utlandsbistånd – S:ta Eugenias Katastrof och
Utvecklingskonto (Kontot) – som har bedrivits inom församlingen sedan 1983.
Kontot leds av en styrelse och dess verksamhet organiseras genom de stadgar som beslutas av
församlingens Pastoralråd. Den yttersta grunden för Kontots verksamhet utgörs emellertid av
församlingens medlemmar och alla de andra som frikostigt bidrar med ekonomiska medel.

Enligt sina stadgar förmedlar Kontot dels humanitärt stöd vid akuta nödsituationer runt om
i världen, dels stöd till mer långsiktiga internationella utvecklingsprojekt. Om särskilda skäl
föreligger kan Kontot även lämna stöd till utländska katolska församlingar för det grundläggande
församlingsarbetet.

Kontot förmedlar bistånd av humanitära skäl och endast med människors behov i åtanke,
alldeles oavsett deras livsåskådning eller nationalitet eller dylikt.
I egenskap av att vara en katolsk församlingsbaserad verksamhet förmedlas dock stödet
framförallt via katolska organisationer. De senaste åren har Kontot förmedlat bistånd till bland
andra följande mottagare och projekt:

Caritas Internationalis

  • Stöd till återuppbyggnad av Aleppo, Syrien

Jesuit Refugee Service / Asia Pacific

  • Utbildning och annat stöd till internflyktingar i Kachin, norra Myanmar/Burma

Jesuit Refugee Service / MENA

  • Utbildning och annat stöd till internflyktingar i Duhok, Irak

Jesuitmissionen i Tyskland

  • Feriecenter i Kirgizistan

Den katolska församlingen S:t Kizito Luvule i Uganda

  • Stöd till skolverksamhet och översvämningsoffer

Kontots intäkter utgörs huvudsakligen av kollekter, särskilt i samband med högtiderna jul och
påsk samt Eugeniadagen. Särskilda kollekter i samband med barnens första heliga kommunion
och ungdomskonfirmationen tillfaller likaledes Kontots verksamhet.
Testamenterade medel, mässtipendier (frivilliga gåvor till prästerna i samband med vissa förrättningar)
med mera är också av central betydelse för verksamheten.

För närvarande består Kontots styrelse av följande medlemmar (i bokstavsordning):
Ebba Bourghardt
Per Fröberg
Per Höjeberg
Margareta Kellner Solli
Ulrika Rebhan
Carlos Rojas
Christoffer Wedebrand
Carin Zetterlund

Kontakta ordföranden, Christoffer Wedebrand, om du har några frågor eller vill framföra synpunkter:
072 232 83 76, christoffer.wedebrand@gmail.com

Verksamhetsberättelse för S:ta Eugenias katastrof- och utvecklingskonto för perioden:
1 jan-31 dec 2021.
PDF: Verksamhetsberättelse 2021

Post a comment