S:ta Eugenias katastrof- och utvecklingskonto

Plusgiro: 479 16 67-1

Swish:123 105 1507, ange ”Katastrofkontot”

Just nu söker vi en ny ledamot och ordförande till S:ta Eugenias katastrofkonto!
Mer information om uppdraget finner du HÄR

Hjälp till utsatta människor

S:ta Eugenia församlings katastrof- och utvecklingskonto inrättades 1983 av dåvarande kyrkoherden p. Peter Hornung och är församlingens biståndsorgan för hjälp till utsatta människor. Kontot kan enligt sina stadgar förmedla humanitärt bistånd vid akuta nödsituationer runt om i världen och lämna stöd till mer långsiktiga internationella utvecklingsprojekt. Om det föreligger särskilda skäl får Kontot också lämna stöd till utländska katolska församlingar för det grundläggande församlingsarbetet.

Syftet med verksamheten är dels att hjälpa människor i akut nöd, dels att bidra till att människor själva ska kunna förbättra sin situation och därigenom på sikt skapa sig ett människovärdigt liv. Grunden för verksamheten är Kristi uppmaning att visa omtanke, gemenskap och ge socialt och andligt stöd till våra medmänniskor.

Det internationella engagemanget har sin bakgrund i Guds ord om att varje människa är helig och att människovärdet är okränkbart. Alla människor, var de än befinner sig, har rätt till sina mänskliga rättigheter. Vi ska engagera oss i att rädda liv och lindra nöd och vi ska bidra till att upprätthålla individens mänskliga värdighet.

Viktiga kanaler för att nå ut till utsatta människor är katolska kyrkans olika hjälporgan, såsom Jesuiternas flyktingverksamhet (JRS) och Caritas samt enskilda katolska församlingar på olika håll i världen.

Den slutliga mottagaren av stödet – den enskilda människa som får hjälp genom stödet – behöver inte vara katolik eller ens kristen. Stödet bör, när det når den utsatta individen, ses som ett stöd lämnat till en behövande ur Kristi hjälpande hand.

Under senare år har stöd kunnat förmedlas för en rad ändamål i länder som drabbats av stridigheter eller naturkatastrofer, eller där människor av andra skäl är särskilt utsatta, exempelvis;

JRS projekt i Kachin i norra Myanmar/Burma:

– skolutbildning för internflyktingar

JRS projekt Duhok, i norra Irak:

– nödhjälp, socialt stöd och skolutbildning för internflyktingar

Jesuitmissionen i Tyskland:

– stöd till utbildning för kastlösa flickor i Indien

Caritas:

– stöd till återuppbyggnad av Aleppo i Syrien:

Jesuitledda projektet Elijah, Rumänien:

– utbildning m.m. för romer i Rumänien

Den katolska församlingen i byn Lomnicka i Slovakien:

– sommarläger för romska barn

Kongregationen Little Sisters of St Francis i Kenya:

– stöd till översvämningsoffer

Den katolska församlingen S:t Kizito Luvule i Uganda

– stöd till skolverksamhet och översvämningsoffer

Kollekterna i församlingens mässor under Påsk, Eugeniadagen i september och Jul går till Katastrofkontot. Det gör även kollekterna vid barnens Första heliga kommunion och vid Ungdomskonfirmationen.

Under senare år har årligen 400-500 000 kr samlats in till kontot. Stöd har årligen lämnats till utsatta människor runt om i världen med ungefär samma belopp, dvs. 400-500.000 kr. Coronapandemin har påverkat Sverige och församlingen. Pandemin har också tydligt understrukit hjälpbehovet i världen.

Katastrofkontot styrs av dess stadgar. Det leds av en styrelse, vars ledamöter förordnas av församlingens pastoralråd. Styrelsen sammanträder tre-fyra gånger per termin.

På Kyrktorget och pastorsexpeditionen finns en broschyr om Katastrofkontots verksamhet.

Om du vill vara med och hjälpa till i Katastrof- och utvecklingskontot kan du kontakta någon av prästerna, pastorsexpeditionen eller undertecknad ordförande i Katastrofkontot.

Johan Appelberg

Verksamhetsberättelse för S:ta Eugenias katastrof- och utvecklingskonto för perioden: 1 jan-31 dec 2020. PDF:KK, verksamhetsberättelse 2020