Daglig bön:

Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till dig.

Jag anbefaller dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i eukaristin.

Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder,

ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den helige Fadern föreslagit…

Påvens intentioner för 2018

JANUARI

Evangelisationen: Att de kristna och andra religiosa minoriteter I Asien får praktisera sin tro i full frihet.

FEBRUARI

Universell: att de som har materiell, politisk eller andlig makt, ska kunna motstå varje lockelse till korruption.

MARS

Evangelisationen: att kyrkan inser vikten av en omdömesgill andlig utveckling, både på personlig och samhällelig nivå.

APRIL

Universell: att de styrande med ansvar för ekonomin har modet att avvisa alla former av utslagning, och finner nya öppningar inom ekonomin.

MAJ

Evangelisationen: att lekmännen troget följer sin kallelse genom att, på ett kreativt sätt möta dagens utmaningar.

JUNI

Universell: att man på sociala medier respekterar varandra som personer, trots olikheter i åsikter.

JULI

Evangelisationen: att präster som erfar trötthet och ensamhet i sitt pastorala arbete, ska finna tröst och förtrolighet med Herren och i vänskap med sina medbröder.

AUGUSTI

Universell_ att långsiktiga ekonomiska och politiska beslut värnar familjen som en av mänsklighetens skatter.

SEPTEMBER

Universell: att de unga i Afrika får tillgång till utbildning och arbete i sina hemländer.

OKTOBER

Evangelisationen: att kvinnor och män vigda till tjänst i kyrkan förnyar sin kallelse, att vara nåra de fattiga, marginaliserade och de som inte kan göra sin röst hörd.

NOVEMBER

Universell: att kärlek och dialog som medel alltid segrar över väpnade konflikter.

DECEMBER

Evangelisationen: att de som är engagerade i att förmedla tron, i dialog med människor finner ett språk som talar till dagens olika kulturer.

Pope’s intentionts for december 2017

DECEMBER

That the elderly, sustained by families and Christians communities, may apply their wisdom and experience to spreading the faith and forming the new generations.

 

Pope’s intentionts for 2018

JANUARY

Evangelization: Religious Minorities in Asia

That Christians, and other religious minorities in Asian countries, may be able to practice their faith in full freedom.

FEBRUARY

Universal: Say “No” to Corruption

That those who have material, political or spiritual power may resist any lure of corruption.

MARCH

Evangelization: Formation in Spiritual Discernment

That the Church may appreciate the urgency of formation in spiritual discernment, both on the personal and communitarian levels.

APRIL

Universal: For those who have responsibility in economic matters

That economists may have the courage to reject any economy of exclusion and know how to open new paths.

MAY

Evangelization: The Mission of the Laity

That the lay faithful may fulfil their specific mission, by responding with creativity to the challenges that face the world today.

JUNE

Universal: Social Networks

That social networks may work towards that inclusiveness which respects others for their differences.

JULY

Evangelization: Priests and their Pastoral Ministry

That priests, who experience fatigue and loneliness in their pastoral work, may find help and comfort in their intimacy with the Lord and in their friendship with their brother priests.

AUGUST

Universal: The Treasures of Families

That any far-reaching decisions of economists and politicians may protect the family as one of the treasures of humanity.

SEPTEMBER

Universal: Young People in Africa

That young people in Africa may have access to education and work in their own countries.

OCTOBER

Evangelization: The Mission of Religious

That consecrated religious men and women may bestir themselves, and be present among the poor, the marginalized, and those who have no voice.

NOVEMBER

Universal: In the Service of Peace

That the language of love and dialogue may always prevail over the language of conflict.

DECEMBER

Evangelization: In the Service of the Transmission of Faith

That people, who are involved in the service and transmission of faith, may find, in their dialogue with culture, a language suited to the conditions of the present time.

Intenciones del Papa Diciembre 2017

Diciembre

Universal: Por los ancianos, para que sostenidos por las familias y las comunidades cristianas, colaboren con su sabiduría y experiencia en la transmisión de la fe y la educación de las nuevas generaciones.

Intenciones del Papa 2018

ENERO

Por la evangelización: Minorías religiosas en Asia

Para que, en los países asiáticos, los cristianos, como también las otras minorías religiosas, puedan vivir su fe con toda libertad.

FEBRERO

Universal: No a la corrupción

Para aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción.

MARZO

Por la evangelización: Formación en el discernimiento spiritual

Para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario.

ABRIL

Universal: Por aquellos que tienen una responsabilidad en la economía

Para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía tengan el coraje de refutar una economía de la exclusión y sepan abrir nuevos caminos o rutas.

MAYO

Por la evangelización: La misión de los laicos

Para que los fieles laicos cumplan su misión específica poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual.

JUNIO

Universal: Las redes sociales

Para que las redes sociales favorezcan la solidaridad y el respeto el otro en sus diferencias.

JULIO

Por la evangelización: Los sacerdotes en su misión pastoral

Para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad en el trabajo pastoral, se sientan confortados con la ayuda de la amistad con el Señor y con los hermanos.

AGOSTO

Universal: La familia, un tesoro

Para que las grandes opciones económicas y políticas protejan la familia como el tesoro de la humanidad.

SETIEMBRE

Universal: Los jóvenes del Africa

Para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países.

OCTUBRE

Por la evangelización: La misión de los religiosos consagrados

Para que religiosos y religiosas despierten su fervor misionero y estén presentes entre los pobres, los marginados y con los que no tienen voz.

NOVIEMBRE

Universal: Al servicio de la paz

Para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas.

DICIEMBRE

Por la evangelización: al servicio de la transmisión de la fe

Para que las personas dedicadas al servicio de la transmisión de la fe encuentren un lenguaje adaptado al presente, en diálogo con la cultura.