S:ta Eugenias katastrof- och utvecklingskonto

Plusgiro: 479 16 67-1

Swish: 123 105 1507, märk Katastrofkontot

Bistånd till utsatta människor i nöd 

S:ta Eugenia församlings katastrof- och utvecklingskonto grundades år 1983 av dåvarande kyrkoherden pater Peter Hornung och är församlingens biståndsorgan för hjälp till utsatta människor i nöd. Kontot kan enligt sina stadgar förmedla humanitärt bistånd vid akuta nödsituationer runt om i världen och lämna stöd till mer långsiktiga internationella utvecklingsprojekt.

Syftet med verksamheten är dels att hjälpa människor i akut nöd, dels att bidra till att människor själva kan förbättra sin situation och därigenom på sikt skapa ett människovärdigt liv. Grunden för verksamheten är Kristi uppmaning att visa omtanke, gemenskap och ge socialt och andligt stöd till våra medmänniskor.

Det internationella engagemanget har sin bakgrund i Guds ord om att varje människa är helig och att människovärdet är okränkbart. Alla människor, var de än finns, har rätt till sina mänskliga rättigheter; är rättighetsbärare och inte ett behövande objekt för någon annans godhet. Detta innebär att vi ska engagera oss i att rädda liv och lindra nöd och att bidra till att upprätthålla individens mänskliga värdighet.

Viktiga kanaler för att nå ut till utsatta människor är den katolska kyrkans olika biståndsorgan, såsom Jesuiternas Flyktingverksamhet (JRS) och enskilda katolska församlingar ute i världen samt katolska kyrkans världsvida hjälporgan, Caritas.

Den slutliga mottagaren av stödet – den enskilda människan som får hjälp genom stödet – behöver inte vara katolik eller kristen. Stödet bör, när det når den utsatta individen, ses som ett stöd lämnat till en behövande ur Kristi hjälpande hand.

Under senare år har stöd kunnat förmedlas till en rad projekt i länder i världen som drabbats av krig eller där människor av andra skäl är särskilt utsatta, exempelvis;

JRS projekt Ankawa, i norra Irak:

– nödhjälp, socialt stöd och skolutbildning för internflyktingar

JRS projekt Myanmar/Burma:

– skolutbildning för internflyktingar

Projekt Elijah, Rumänien:

– utbildning m.m. för romer

Caritas Sverige:

– stöd till kvinnor utsatta för människohandel

Därutöver har stöd lämnats till ett antal mindre projekt i bl.a. Afrika som arbetar med utbildning av barn och ungdomar, vilka befinner sig i en ogynnsam eller direkt diskriminerande minoritetsställning.

Kollekterna i församlingens mässor under Påsk, Eugeniadagen i september och Jul går till Katastrofkontot. Det gör även kollekterna vid barnens Första heliga kommunion och Ungdomskonfirmationen.

Under de senaste åren har årligen 300–400 000 kr samlats in till kontot, pengar som i sin tur gått till stöd för utsatta människor runt om i världen, utan administrativa kostnader.

Katastrofkontot styrs av dess stadgar. Det leds av en styrelse, vars ledamöter förordnas av församlingens pastoralråd. Styrelsen sammanträder tre-fyra gånger per termin.

Om du vill vara med och hjälpa till i Katastrof- och utvecklingskontot kan du gärna kontakta någon av prästerna, pastorsexpeditionen eller undertecknad ordförande i Katastrofkontot.

Johan Appelberg

Verksamhetsberättelse för S:ta Eugenias Katastrof-och utvecklingskonto 2016:

verksamhetsb. Kk 2016