1352
När Stockholm blev till var alla invånare kristna. Det fanns ingen splittring i olika bekännelser. Därför finns namn på gator och kvarter som i dag uppfattas som katolska.

1527
På riksdagen i Västerås lyckades Gustav Vasa med stor diplomatisk skicklighet framtvinga en brytning med Rom.

1617
Örebro stadgar bestämmer att alla katolska trosbekännare skall lämna svenskt område eller mista livet.

1784
En katolsk församling bildas. Påskdagen invigs en hyrd sal i dåvarande Stadshuset, nu Stadsmuseum, till katolsk kyrka. En månad senare upptar Oster som katolsk biskop, trots toleransediktets förbud, en protestantisk kvinna i Kyrkan. Han förhörs men straffas inte.

1798
Påven Pius VI ber den svenske kungen bistå katolikerna i Sverige. Gustav IV Adolf besluter om ett årligt bidrag till dem på 300 riksdaler.

1810
Katolske marskalk Bernadotte väljs till svensk kronprins och övergår till den lutherska läran, betraktas av biskopen som avfälling.

1823
Sextonåriga Joséphine av Leuchtenberg kommer som kronprinsessa till Sverige med sin biktfar Jacob Studach. Hon är katolik och har tillförsäkrats rätt att förbli det.

1836
Grundsten läggs till en katolsk kyrka vid Norra Smedjegatan, som låg på området av nuvarande Gallerian. Den första bönboken på svenska utkommer.

1837
S:ta Eugenia kyrka invigs. Den är den första katolska församlingskyrkan som uppförts i Norden efter reformationen.

1849
En katolsk kyrkogård vid Haga invigs.

1855
Det blir tillåtet för lutheraner i Sverige att bevista andra kristna samfunds gudstjänster.

1858
Sex svenskor, som konverterat, döms att gå i landsflykt.

1860 Den första dissenterlagen om straff för avfall från luthersk lära avskaffas. Svenskar kan medges utträde ur Svenska Kyrkan men blir då betraktade som avfällingar.

1870
Icke-protestantiska trosbekännare får rätt att bli statstjänstemän och riksdagsmän, men inte statsråd eller kristendomslärare.

1873
En ny dissenterlag som gäller till 1952: det blir lättare att utträda ur Svenska Kyrkan.

1892
S:t Eriks kyrka på söder invigs.

1952
Ny religionslag träder i kraft: varje svensk får utöva den religion han vill. Kloster får inrättas, men endast med Hans Kungliga Majestäts tillstånd.

1953
Genom påvlig bulla upphöjs Sverige till självständigt katolskt stift med biskopssäte i Stockholm.

1968
S:ta Eugenia kyrka rivs för att ge plats åt det nya Klara.

1982
S:ta Eugenia nuvarande kyrka vid Kungsträdgården invigs.

1983
Hellgrenska huset vid Götgatan blir det katolska stiftets biskopsboning och förvaltningscentrum.

1989
Påven Johannes Paulus II besöker Stockholm. Mässa i Globen.

2002
I Stockholm finns nu sju församlingar: S:t Erik, S:ta Eugenia, Marie Bebådelse, Vår Fru i Täby, Heliga Trefaldiget i Järfälla, Heliga Familjen i Haninge och S:t Konrad i Nacka.