”Att undervisa de okunniga”

”Att undervisa de okunniga” – Kyndelsmässodagen 7 februari 2016

Luk 2: 32-40

Det var en ganska vardaglig händelse att några föräldrar frambar sin förstfödde son i templet. Också när det heliga paret Maria och Josef vandrade från Betlehem till Jerusalem och kom in i tempelområdet fäste man inte uppmärksamhet på dem. Det var tydligen bara en fattig familj som följde Herrens lag och folkets tradition – ingenting särskilt.

Men vi ser med trons ögon mycket mer – en betydelsefull händelse:

Här kommer Guds människoblivne Son för första gången till sin Faders hus. Utan ord säger han i mötet med Fadern: Se, jag kommer för att göra din vilja.

Här offrar Maria symboliskt det värdefullaste hon har och lämnar Jesus i Guds händer. Det förebådar Golgata, då Maria under korset lämna Jesus i Faderns händer – och ett svärd går genom hennes själ.

Här kommer två gamla fromma människor, Symeon och Hanna, förbundsfolkets representanter, uppfyllda av Helig Ande och med profetians gåva, och hälsar den efterlängtade Messias välkommen. Med glädje berättar de tröstens budskap för alla som har väntat på det.

I denna scen lyser Guds barmhärtighet upp. Gud har ett hjärta för oss människor. Det blir tydligt i hela Jesu livstid, från födelsen till döden och uppståndelsen. Överallt i Jesu ord och handling kan vi förnimma något av Guds barmhärtighet. Och när vi uppfattar den gudomliga barmhärtigheten är det en inbjudan och ett uppdrag åt oss svaga kristna att likna den, att vara barmhärtiga – så bra som möjligt.

I dagens mysterium kan vi upptäcka ett av barmhärtighetens andliga verk, nämligen att Gud ”undervisar den okunnige” och att också vi ska göra det.

Med vad innebär ”att undervisa” och vem menas med ”den okunnige”?

Evangeliet nämner två gudomliga undervisningsmetoder: lagen och Anden.

Fyra gånger förekommer uttrycket ”Herrens lag” i texten. Så viktigt var det för evangelisten Lukas att betona den heliga familjens trogna uppfyllelse av lagen. Guds vilja speglades i GT:s bestämmelser. Israels förbund med Gud var skyddat med många föreskrifter och deras tolkningar. Den vuxne Jesus betonar att han inte har kommit för att upphäva lagen utan för att uppfylla den (Matt 5:17). Skriftens ord är alltså ett viktigt redskap för Gud att undervisa oss, både judar och kristna.

 

Men viktigare är att den gudomliga barmhärtigheten framträder i den Helige Andes inspirationer och impulser. De båda gamlingarna, Symeon och Hanna, förstod genom Anden att Skriften hade blivit uppfylld i det lilla barn som föräldrarna bar fram i templet. De tackade Gud som så barmhärtigt lät dem möta Herrens Messias.

Och vilka var de s.k. ”okunniga” som behövde undervisning? Det var Maria och Josef genom lagen och Symeon och Hanna genom Anden. Utöver dem nämner Symeon två grupper av okunniga. Hans lovprisning säger att Jesus är ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. När Gud sänder sin Son till världen är det ett strålande ljus och en underbar härlighet för hela mänskligheten: Härlighet åt Israel som efter tvåtusen år äntligen fick möta den utlovade räddaren, Messias Jesus. Och ljus med uppenbarelse åt hedningar som befinner sig i vantrons och vidskepelsernas mörker: Jesus Kristus som kallade sig för ”världens ljus”.

Vad innebär denna Guds barmhärtiga handling för oss? Hur kan vi förverkliga den? Hur kan vi undervisa okunniga?

Är det inte lärarnas privilegium och uppdrag – både i förskolan, grundskolan, gymnasiet och universitetet? Det är en fantastisk kallelse att kunna förmedla något av verkligheten. Att låta unga människor förstå något mer av sanning, godhet och skönhet. Av naturvetenskap och konst, av historia och samhälle. Att låta dem växa intellektuellt, moraliskt och allmänmänskligt.

Här i kyrkan tänker vi kanske på dem som undervisar i tron – föräldrar, kateketer, diakoner och präster. Men var och en som är döpt och konfirmerad har detta uppdrag: att sprida Guds ljus och berätta om Guds barmhärtighet. Har vi inte i våra familjer en del icke-troende och bland arbetskamrater och grannar både muslimer och ateister som vi kan påverka? Var inte rädda att stå upp för den kristna tron!

Om vi använder ord och argument och om vi är övertygande som människor och kristna, då kan den Helige Ande ge insikt åt våra medmänniskor. De är nog inte ”hedningar” i strikt bemärkelse. Men de behöver ett inre ljus för sitt liv. Vi bör förmedla detta ljus, uppenbarelsen av Guds barmhärtiga realitet. För alla människor ska uppfatta ljus och härlighet och Guds gränslösa barmhärtighet.

 

 

 

 

 

Translate »