Inga kommentarer

Så säkras framtiden för Stiftelsen Josephinahemmet

Välgörenhetsinrättningen Josephinahemmet skapades av Änkedrottning Josephina år 1873. Redan som kronprinsessa engagerade hon sig i välgörenhetsarbete, långt utöver dåtida konventioners mått, och fortsatte med det ända till slutet av sitt liv. För att säkra Josephinahemmets framtid gav hon den 5 juni 1876 sin handsekreterare uppdraget att skapa en stiftelse. Två dagar senare gick hon ur tiden. I mars 1877 var stiftelsens föreskrifter färdiga och i maj 1877 stadfästes de av dåvarande kung Oscar II. Enligt dessa föreskrifter är stiftelsens ändamål ”att kostnadsfritt upptaga och vårda fattiga och orkeslösa, företrädesvis qvinliga, medlemmar af den Romersk-Katholska församlingen i Stockholm.” Formuleringen”fattiga och orkeslösa” var en finare omskrivning av den samhällsklass som i dagligt tal kallades för fattighjon. Från början var alltså Josephinahemmet ett fattighus för utfattiga katolska trosbekännare.

 

Josephinahemmets verksamhet har förändrats i takt med att den sociala omsorgen i Sverige har utvecklats. Fattigvård enligt 1877 års modell finns inte längre, varken till ord eller innehåll. Enligt Länsstyrelsen i Stockholm innebär nu detta att den verksamhet som Josephinahemmet idag bedriver, alltså äldrevård i ett hem, är oförenlig med ordalydelsen i stiftelsebrevet från år 1877. Stiftelsen har protesterat och överklagat. Saken har prövats av domstol och andra myndigheter. Samtliga har kommit till samma slutsats: de ord som år 1877 valdes för att uttrycka Änkedrottning Josephinas intentioner tillåter inte stiftelsen att verka inom modern äldrevård. Besluten har ännu inte vunnit laga kraft, styrelsen kämpar så länge det går, även om utfallet troligen inte kan påverkas.  Själva vården måste tas över av annan utövare. Styrelsen har inlett sådana förhandlingar.

 

Samtidigt fortgår den juridiska processen på ett annat plan, i form av en permutationsansökan till Kammarkollegiet. Det betyder att styrelsen ansöker om att få ändra i sina föreskrifter, i syfte att finna en verksamhet som står i samklang med det ursprungliga ändamålet. Fattigdom och behov finns också idag, men de ser annorlunda ut jämfört med de som fanns år 1877. Exakt hur verksamheten kommer att utformas är en fråga under prövning, men den generella inriktningen kommer att bli mot ekonomiska bidrag. Stiftelser är omgärdade av mycket strikta regler, som väsentligen skiljer sig från dem som gäller för bolag och föreningar. De ordalydelser som valdes år 1877 är fortfarande styrande idag och kan endast ändras enligt stränga villkor. Varken samhällets förändringar eller stiftelsens snart 150-åriga tradition som vårdgivare har i detta sammanhang någon betydelse.

 

Parallellt med de juridiska frågorna har även ekonomiska frågor gjort sig gällande. Stiftelsen har under flera års tid avsatt betydande medel för att hålla den aktuella verksamheten igång. De senaste åren har gått med förlust. Dessa förluster, i kombination med Länsstyrelsens i Stockholms beslut, har gjort att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har avslagit stiftelsens ansökan om förnyat tillstånd att bedriva hemtjänst. Stiftelsen har ett ordentligt eget kapital. Framtidsprojekt för ökad lönsamhet och engagerad personal finns likaså. IVO:s beslut kommer därför att överklagas. Styrelsen är fast besluten att inte ge upp någon fråga innan alla möjligheter är uttömda.

 

Trots ovanstående redogörelse finns gott hopp om framtiden. Stiftelsen Josephinahemmet kommer att överleva, även om hemtjänsten måste överlämnas till annan utövare. Det innebär att det katolska äldreboendet i Blackeberg kommer att bestå. S:t Ragnhilds kapell, med all dess verksamhet, kommer också att finnas kvar i samma byggnad. Alla detaljer är ännu inte utarbetade, men varken den juridiska processen eller den ekonomiska verkligheten förändrar detta.

Skriv en kommentar

Translate »