Daglig bön:

Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till dig.

Jag anbefaller dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i eukaristin.

Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder,

ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den helige Fadern föreslagit…

Påvens intentioner för 2017

Januari

Evangelisation: Att alla kristna ska förbli trogna Herrens undervisning och genom bön och barmhärtighet arbeta för att återupprätta kyrkans fulla gemenskap, så att de kristna tillsammans kan möta de utmaningar som mänskligheten står inför.

Februari

Universell: Att alla som lider under prövningar, särskilt fattiga flyktingar och marginaliserade, får möta öppenhet och stöd i våra församlingar. 

Mars

Evangelisation: Att de kristna, som lider förföljelse får stöd av hela kyrkan, genom hennes förbön och materiella hjälp.

April

Universell: Att ungdomar ska kunna ge ett generöst svar på sin kallelse och även våga tänka sig möjligheten av att kallas till präst eller ordenslivet.

Maj

Evangelisation: Att Afrikas kristna, genom att följa den barmhärtige Jesus, ger ett profetiskt vittnesbörd om försoning, rättvisa och fred.

Juni

Universell: Att folkens styrande ska fatta kraftfulla beslut för att stoppa vapen-handeln, som orsakar så många oskyldigas lidande.

Juli

Evangelisation: Att våra bröder och systrar som tappar tron, genom vår förbön och vårt vittnesbörd om evangeliet, ska kunna komma tillbaka till den barmhärtige Fadern. Och så återfinna trons skönhet.

Augusti

Universell: Att konstnärerna genom sin konst och sin kreativitet ska hjälpa världen att upptäcka skapelsens skönhet.

September

Evangelisation: Att våra församlingar, genom sin längtan att sprida evangeliet, ska kunna bli platser där tron förmedlas och kärleken till nästan blir synlig.

Oktober

Universell: Att alla ska behandlas med respekt på arbetet och få sina rättigheter tillgodosedda och att de arbetslösa ska ges en möjlighet att vara med i uppbyggandet av det gemensamma goda.

November

Evangelisation:  Att Asiens kristna, genom att vittna om evangeliet i ord och handling, ska verka för dialog, fred och ömsesidig förståelse, särskilt mellan de som tillhör olika religioner.

December

Universell: Att våra äldre, med stöd från familjerna och församlingen, genom sin vishet och erfarenhet bidrar till att ge tron vidare till nya generationer.

Pope’s intentionts for 2017

 

January

Christian Unity

That all Christians may be faithful to the Lord’s teaching by striving with prayer and fraternal charity to restore ecclesial communion and by collaborating to meet the challenges facing humanity.

February

Comfort for the afflicted

That all those who are afflicted, especially the poor, refugees and marginalized, may find welcome and comfort in our communities.

March

That persecuted Christians may be supported by the prayers and material help of the whole Church.

April

That young people may respond generously to their vocations and seriously consider offering themselves to God in the priesthood or consecrated life.

May

That Christians in Africa, in imitation of the Merciful Jesus, may give prophetic witness to reconciliation, justice and peace.

June

That national leaders may firmly commit themselves to ending the arms trade, which victimizes so many innocent people.

July

That our brothers and sisters who have strayed from the faith, through our prayer and witness to the Gospel, may rediscover the merciful closeness of the Lord and the beauty of the Christian life.

August

That artists of our time, through their ingenuity, may help everyone discover the beauty of creation.

September

That our parishes, animated by a missionary spirit, may be places where faith is communicated and charity is seen.

October

That all workers may receive respect and protection of their rights, and that the unemployed may receive the opportunity to contribute to the common good.

November

That Christians in Asia, bearing witness to the Gospel in word and deed, may promote dialogue, peace and mutual understanding, especially with those of other religions.

December

That the elderly, sustained by families and Christians communities, may apply their wisdom and experience to spreading the faith and forming the new generations.

Intenciones del Papa 2017

 

Enero

Por la evangelización: los cristianos al servicio de los desafíos de la humanidad.

Por todos los cristianos, para que, fieles a las enseñanzas del Señor, contribuyan con la oración y la caridad fraternal, a restablecer la plena communion eclesial, colaborando para responder a los desafíos actuales de la humanidad.

Febrero

Universal: acoger a los necesitados.

Por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y los marginados,para que encuentre acogida y apoyo en nuestras comunidades.

Marzo

Por la evangelización: Por los cristianos perseguidos, para que experimenten el apoyo de toda la Iglesia, por medio de la oración y de la ayuda material.

Abril

Universal: Por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación; considerando seriamente también la posibilidad de consagrarse al Señor en el sacerdocio o en la vida consagrada.

Mayo

Por la evangelizacíón: cristianos de Africa, testigos de la paz.

Por los cristianos de Africa, para que den un testimonio profético de reconciliación, de justicia y paz. Imitando a Jesús Misericordioso.

Junio

Universal: Por los responsables de las naciones, para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas, que causa tantas víctimas inocentes.

Julio

Por la evangelización: Por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que, a través de nuestra oración y el testimonio evangélico, puedan redescrubir la cercanía del Señor misericordioso y la belleza de la vida cristiana.

Agosto

Universal: Por los artistas de nuestro tiempo, para que, a través de las obras de su creatividad, nos ayuden a todos a descubrir la belleza de la creación.

Septiembre

Por la evangelización: Por nuestras parroquias, para que, animadas por un espíritu misionero, sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad.

Octubre

Universal: Derechos de los trabajadores y desempleados.

Por el mundo del trabajo, para que a todos le sean asegurados el respeto y la protección de sus derechos y se dé a los desempleados la oportunidad de contribuir a la construcción del bien común.

Noviembre

Por la evangelización: Testimoniar el Evangelio en Asia.

Por los cristianos de Asia, para que, dando testimonio del Evangelio con sus palabras y obras, favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutual, especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones.

Diciembre

Universal: Por los ancianos, para que sostenidos por las familias y las comunidades cristianas, colaboren con su sabiduría y experiencia en la transmisión de la fe y la educación de las nuevas generaciones.