Böneapostolatets medlemmar följer ett andligt program som indelas i fem punkter:

Eukaristin och det dagliga offret Kyrkan hämtar kraft i mässan. Böneapostolatets medlemmar uppmanas därför att delta i mässan dagligen. När detta inte är möjligt offrar de sina böner, arbeten, glädjeämnen och sorger i förening med det heliga mässoffret. Detta kallas det dagliga offret. Det dagliga offret är inte bara en bön som snabbt skall läsas, utan en kontinuerlig bön som skall leda till en omvändelse av alla ens tankar, gärningar och lidanden och förenas med Jesu Hjärtas ständiga bön för varje människas frälsning.

Andakten till Jesu Hjärta Guds kärlek, som uppenbaras i Jesu genomborrade hjärta, inspirerar böneapostolatets medlemmar att leva apostoliska liv. Jesu Hjärta är en symbol för Guds gränslösa kärlek till hela mänskligheten. Denna kärlek vill medlemmarna besvara genom att helga sig åt Jesus och förnya sin invigning åt Jesu Hjärta i det dagliga offret. De vill på detta sätt bidra till att sprida Kristi kärlek i världen.

Andakten till Maria Den katolska spiritualiteten omfattar även andakter till Guds Moder eftersom hon aktivt deltar i vår frälsning och helgelse. i vårt dagliga offer frambär vi våra liv “genom Marias obefläckade hjärta”, vilket påminner oss om att söka efterlikna hennes anda och dygder. Vi uppmanas också att dagligen be åtminstone en dekad av rosenkransen.

Hängivenheten åt Kyrkan Kyrkan är Kristi kropp, genom vilken Kristus frälser oss. I mån av möjlighet erbjuder vi kyrkan våra tjänster för någon apostolisk verksamhet. Eftersom vi inser bönens betydelse som grundval för all kristlig aktivitet bär vi fram vårt dagliga offer för påvens intentioner. Därmed hjälper vi kyrkan att förmedla Kristi frälsning och heliggörande kraft i världen.

En bönens anda Frälsning kan bara nås genom Guds nåd. Eftersom alla kristna är kallade att delta i frälsningsverket kallas vi också att be om denna nåd. Bönens apostlar skall ägna tid åt olika former av bön och inte minst åt meditativa läsningar av bibeln.

Det dagliga offret Det dagliga offret är inte bara en bön. Det är en kärleksfull helgelse av livet som bryts ner i dess dagliga beståndsdelar. Offret omfattar de dagliga rutinerna av arbete, fritid, böner och bekymmer och förenas med Kristi offer för att bäras fram till Fadern. Ingen vill frambära en dålig gärning åt Gud, därför vinnlägger vi oss om att göra ett gott dagsverke.

Detta i sig har en helgande verkan. Men genom att dessutom offra alltsammans för Jesu heliga hjärtas intentioner, Faderns ära och alla människors frälsning får dagen apostolisk inriktning. Detta dagliga offer, liksom mässan, innesluter hela världen. Samtidigt som man ägnar sig åt intellektuellt eller kroppsligt arbete ger kärleken i hjärtat ett ytterligare värde åt den dagliga gärningen.

De månatliga intentionerna Påven uppmanar oss varje månad att offra våra böner, arbeten, glädjeämnen och lidanden för särskilda intentioner. Dessa intentioner, som påven personligen väljer, uttrycker några av kyrkans behov och omsorger. Som Kristi ställföreträdare på jorden önskar påven att vi uppmärksamt frambär våra böner och offer för dessa intentioner.

När man frambär det dagliga offret för dessa intentioner är man förenad med över 50 miljoner människor runtom i världen som ber för samma intentioner. Detta är en osjälvisk bön, välbehaglig för Jesus, som bryr sig om kyrkans behov överallt i världen.

Hur man blir medlem För att bli medlem krävs: – att du meddelar ledaren på din ort att du önskar bli medlem, – att du försöker deltaga i Mässoffret varje dag.

Det är det enda, som krävs av medlemmarna, eftersom det sammanfattar hela fempunktsprogrammet. Dock rekommenderas även de övriga punkterna i programmet varmt. Lokala föreningar för böneapostolatet finns i de flesta församlingarna. Fråga någon av prästerna. Om lokal förening saknas, så kan ditt visade intresse inspirera till bildande av förening i din församling.

Detta kan böneapostolatet ge dig Det hjälper dig att utveckla en sund spiritualitet som är: -centrerad på Jesus -orienterad åt mässoffret -inriktad på att leva ett äkta kristet liv -inspirerad av Guds kärlek till mänskligheten så som den uppenbaras i Jesu Hjärta.

Det erbjuder dig ett enkelt och praktiskt sätt att -besvara den kallelse du fick i dopet att vara apostel -utöva ditt kristna prästerskap -uppskatta mässans plats i ditt liv -ge livet ett kristet innehåll och värde, ett liv i bön, osjälviskhet och vittnesbörd.

Det bidrar till att göra ditt dagliga liv till ett offer av lovprisning och gottgörelse.

“Det går knappast att finna ett mera mäktigt och lättillgängligt sätt att lära och uppmuntra de troende att tänka i samklang med kyrkan, ägna sig åt ständig bön och hänge sig åt apostolat.” [ Påven Paulus VI ] “Under sina 150 år har böneapostolatet skapat en djup bönegemenskap mellan miljontals troende. Vi kan inte hoppas på någonting mindre för framtiden. Föreningen måste fortsätta att uppmana så många som möjligt att be tillsammans till Fadern i Jesu namn och med den Helige Andes nåd enligt kyrkans intentioner.”  Påven Johannes Paulus II)

Böneapostolatet

Kungsträdgårdsgatan 12 111 47 STOCKHOLM Postgiro 128 98 56-5